BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2537 / TCT - CS

V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH MTC Cà phê IaBlan

(Địa chỉ: Xã la Tô, Huyện la Gra, Gia Lai)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01 / CV - CT ngày 08/05/2015 của Công ty TNHH MTV Cà phê IaBlan về việc xin miễn tiền phạt. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Điều 4 Nghị định số 129 / 2013 / NĐ - CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:


“Điều 4. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế


 1. Các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính.


 2. Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuê, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”


Điều 16 Nghị định số 129 / 2013 / NĐ - CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:


“Điều 16. Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, trình tự thủ tục và thẩm quyền miễn, giảm tiền phạt


 1. Cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế có quyền đề nghị miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế mà số tiền phạt từ 3.000.000 đồng trở lên trong trường hợp gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, tai nạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo.


  Mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, chi phí chữa bệnh.


 2. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế gồm:


  1. Đơn đề nghị miễn, giảm tiền phạt, trong đó nêu rõ:


   • Lý do đề nghị miễn, giảm tiền phạt;

   • Xác định giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, chi phí chữa bệnh, bệnh hiểm nghèo;


   • Số tiền phạt đề nghị miễn, giảm.


  2. Trường hợp thiệt hại về tài sản, chữa bệnh được cơ quan bảo hiểm bồi thường (nếu có) thì phải kèm theo bản sao có xác nhận công chứng về bồi thường thiệt hại, về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm (nếu có).


  3. Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi có tài sản bị thiệt hại. Trường hợp cá nhân bị bệnh hiểm nghèo thì phải có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh; chi phí khám, chữa bệnh có đầy đủ chứng từ quy định.


 3. Trình tự, thẩm quyền miễn, giảm tiền phạt thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính.


 4. Không miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế đối với các trường hợp đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc đã hết thời hiệu giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. ”


Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH MTV Cà phê IaBlan không thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Cà phê IaBlan được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

 • CT tỉnh Gia Lai;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung