BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2538 / TCT - CS

V/v: xử lý lại khiếu nại

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Trả lời công văn số 465 / CT - TTr1 ngày 23/1/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hoàn trả tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  • Tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 75 / 2012 / NĐ - CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại quy định:


    “2. Khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc khiếu nại, Tổng thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết lại vụ việc khiếu nại hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.


  • Tại công văn số 9727 / BTC - TCT ngày 25/7/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giải quyết khiếu nại của Bộ Tài chính quy định:


“1. Khi nhận đơn khiếu nại (đơn khiếu nại lần 1, đơn khiếu nại lần 2) quá thời hạn khiếu nại theo quy định hoặc đã có Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo Khoản 8, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58 / 2005 / QH11 ngày 29/5/2005 cần xem xét: nếu thấy nội dung giải quyết vụ việc trước đó chưa đúng một phần hoặc toàn bộ thì xử lý lại theo Điều 3 - Luật Khiếu nại, tố cáo.


2. Nếu thấy nội dung giải quyết vụ việc phát sinh là do bất cập về mặt chính sách thì báo cáo Bộ Tài chính và giải quyết theo chỉ đạo của Bộ”.


Về vấn đề chính sách thuế đối với Công ty Liên doanh dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3138 / TCT - CS ngày 11/8/2014 về chi phí được trừ khi tính thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và doanh nghiệp. Về việc xử lý số thuế nộp thừa, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4752 / TCT - CS ngày 28/10/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công ty.


Đề nghị Cục Thuế căn cứ các quy định của pháp luật để xem xét xử lý lại việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với Công ty Liên doanh dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp Công ty có đề nghị hoàn trả số tiền thuế đã nộp thừa, Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn trả số thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Vụ: KTNB, TTr, PC;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn