BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2546 / TCT - CS

V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2041 / CV - CT ngày 27/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc chính sách thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại Tiết b Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39 / 2014 / TT - BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ:


“b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 như sau:


4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.


Cơ sở kinh doanh trong tháng / quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.


Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng / quý


Thuế GTGT đầu ra

= của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước

Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng / quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ

- hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế

trong tháng / quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng / quý trước chuyển sang)Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ =

xuất khẩu


Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng / quý

Tổng doanh thu xuất khẩu trong

tháng / quý

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch x vụ trong kỳ bán ra chịu thuế,

doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu) trong tháng / quý


x 100%

Nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã tính phân bổ như trên chưa được khấu trừ nhỏ hơn 300 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng / quý mà kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo; nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng / quý ”.


Nội dung quy định trên, trước khi ban hành Thông tư, Bộ Tài chính đã có công văn số 13693 / BTC - CST ngày 29/9/2014 có kèm theo Dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến tham gia và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 7188 / CT - THNVDT ngày 14/10/2014 tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC , theo đó Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã nhất trí với nội dung Dự thảo (bản photocopy kèm theo).


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết / .Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân