BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2550 / TCT - CS

V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.


Trả lời công văn số 540 / CT - QLĐ ngày 4/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thủ tục miễn tiền thuê đất đối với công trình cấp nước. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Về vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tương tự như vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1718 / TCT - CS ngày 6/5/2015 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, hồ sơ miễn tiền thuê đất đối với công trình cấp nước thực hiện như sau:


  • Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp phải đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP nêu trên thì trong hồ sơ miễn tiền thuê đất phải có “giấy chứng nhận đầu tư” và trong giấy chứng nhận đầu tư này có nội dung về “xác nhận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có)” theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP .


  • Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp không phải đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP nêu trên thì trong hồ sơ miễn tiền thuê đất không cần cung cấp “xác nhận ưu đãi đầu tư”. Trường hợp khi làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư nhà đầu tư có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền “xác nhận ưu đãi đầu tư” hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư thì bổ sung các giấy tờ này (nếu có) vào hồ sơ miễn tiền thuê đất.


Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào hồ sơ cụ thể của đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện việc miễn tiền thuê đất của đơn vị thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế (BTC);

  • Vụ PC-TCT, Vụ KK&KKT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Ngô Văn Độ