BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2575 / TCT - CS

V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3269 / CT - QLN ngày 22/05/2015 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế của Công ty TNHH Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Công ty), về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính bổ sung Điều 34a Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC về không tính tiền chậm nộp như sau:


“Điều 34a. Không tính tiền chậm nộp


1. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.3. Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp


a) Người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mẫu số 01 / TCN ban hành kèm theo Thông tư này.”


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được cơ quan chủ quản dự án ODA là UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bố trí nguồn vốn từ ngân sách để nộp tiền thuế GTGT nộp thay cho Nhà thầu nước ngoài nhưng do không được bố trí kịp thời dẫn đến nợ thuế thì Công ty không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.


Về trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp: Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC, QLN&CCNT (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b)


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Hoàng Thị Hà Giang