BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2576 / TCT - CS

V/v: chính sách thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp


Trả lời công văn số 355 / CT - TTHT ngày 12/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc phương pháp kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 6 Điều 20 Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:


“6. Khai thuế đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài liên danh với các tổ chức kinh tế Việt Nam để tiến hành kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng thầu.


  1. Trường hợp các bên liên danh thành lập ra Ban điều hành liên danh, Ban điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng và chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn; hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam tham gia liên danh chịu trách nhiệm hạch toán chung và chia lợi nhuận cho các bên thì Ban điều hành liên danh, hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam, có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên toàn bộ doanh thu thực hiện Hợp đồng nhà thầu theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 Thông tư này.


  2. Trường hợp các bên tham gia liên danh theo phương thức chia doanh thu, chia sản phẩm, hoặc cùng nhau liên danh nhận thầu công việc nhưng mỗi bên tham gia liên danh thực hiện một phần công việc riêng biệt, các bên tự xác định phần doanh thu thu được của mình thì nhà thầu nước ngoài có thể thực hiện kê khai, nộp thuế như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này.”


Tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC nêu trên hướng dẫn về tính thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu quy định:


“6. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (không bao gồm trường hợp khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) áp dụng đối với: Đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh.”


Tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn về tính thuế TNDN theo tỷ lệ trên doanh thu quy định:

“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ”.


Căn cứ các quy định trên, trường hợp Liên danh China Road & Bridge Corporation và Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Vinaconex (Vinaconex E&C) thành lập Văn phòng điều hành Liên danh theo Quyết định số 1167 / QĐ - UBND .HC ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng và chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn thì Văn phòng điều hành Liên danh có trách nhiệm khai thuế TNDN theo phương pháp kê khai doanh thu - chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC và Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC, KK (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Hoàng Thị Hà Giang