BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2582 / TCT - CS

V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình


Trả lời Công văn số 1368 / CT - THNVDT đề ngày 05/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc báo cáo Bộ Tài chính việc giải quyết miễn tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Sao Vàng theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1598 / TCT - CS ngày 24/04/2015, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Về vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Thái Bình nêu tại Công văn số 1368 / CT - THNVDT đề ngày 05/06/2015 nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 7810 / BTC - QLCS ngày 12/06/2015 hướng dẫn một số nội dung miễn, giảm tiền thuê đất gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đính kèm).


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 7810 / BTC - QLCS nêu trên để thực hiện đúng quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Ngô Văn Độ