BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2697 / TCT - TCCB

V/v sắp xếp tổ chức bộ máy Chi cục Thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận


Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2658 / CT - TCCB ngày 21/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc Chi cục Thuế, tăng cường nguồn nhân lực tại Chi cục Thuế thành phố Phan Thiết, sau đó sẽ nhân rộng tại địa bàn Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  1. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy và các loại tài sản khác thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai qua mạng, trả kết quả hồ sơ đối với các cá nhân, doanh nghiệp nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân là cần thiết, phù hợp với Nghị quyết số 19 / NQ - CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh. Thông qua cải cách hành chính sẽ giúp giảm áp lực về nguồn nhân lực và cần thiết phải tiến hành nghiên cứu, rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để phù hợp với yêu cầu quản lý thuế, đảm bảo bộ máy hiệu lực, hiệu quả.


    Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục Thuế, ghép Đội Thuế trước bạ và Thu khác vào Đội Tổng hợp (Tuyên truyền - Hỗ trợ, Kê khai, Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Tin học, Thu nhập cá nhân) đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là cần thiết.


  2. Căn cứ Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 503 / QĐ - TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế quy định:


“Căn cứ quy định mô hình tổ chức bộ máy tại khoản 1, khoản 2 Điều này và tình hình nhiệm vụ quản lý thuế của từng Chi cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế xem xét, quyết định cụ thể số lượng các Đội Kiểm tra, Đội thuế liên xã, phường hoặc ghép các bộ phận công tác giữa các Đội cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thuế được giao”,


Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã giao thẩm quyền cho Cục trưởng Cục Thuế căn cứ quy định mô hình khung về tổ chức bộ máy Chi cục Thuế và tình hình nhiệm vụ quản lý thuế để quyết định số lượng Đội Thuế hoặc ghép các bộ phận công tác phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thuế được giao.


Tổng cục thống nhất về chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục Thuế thành phố Phan Thiết trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và chủ trương nhân rộng mô hình một cửa liên thông trong việc thu lệ phí trước bạ sau khi có đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện, đảm bảo phù hợp với định hướng chung của ngành; giao Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ tình hình

thực tế để chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự trong chỉ tiêu, biên chế được giao; tập trung nguồn nhân lực vào các chức năng chủ yếu để hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; đồng thời thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để các tổ chức, cá nhân biết và liên hệ công tác.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TCCB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Nam