BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2702 / TCT - CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định


Trả lời công văn số 639 / CT - TTHT ngày 20/03/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về thuế GTGT mặt hàng dược liệu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13 / 2008 / QH12 ngày 03/06/2008, khoản 7 Điều 10 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài chính quy định thuế suất 5%; khoản 1 Điều 4, khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC nêu trên quy định về đối tượng không chịu thuế và không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.


Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Nam Định nêu tại công văn số 639 / CT - TTHT ngày 20/03/2015 nêu trên. Trường hợp cụ thể có vướng mắc thì đề nghị Cục Thuế liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để áp dụng thuế giá trị gia tăng theo quy định.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b / cáo) ;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân