BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2705 / TCT - CS

V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 5007 / CT - KT2 ngày 17/06/2015 và công văn số 1296 / CT - KT2 ngày 02/02/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế GTGT đầu vào với tài sản của tổ chức tín dụng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Về nội dung liên quan đến khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản của các ngân hàng, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2527 / TCT - CS ngày 24/6/2015 hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đối với một số tài sản của ngân hàng (bản photo công văn kèm theo). Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu và hướng dẫn các ngân hàng thực hiện.


Ngoài ra, nếu Cục Thuế còn vướng mắc các loại tài sản khác của Ngân hàng thì đề nghị Cục Thuế liên hệ với Ngân hàng nhà nước tại địa phương để xác định tài sản đó có phải là tài sản không chuyên dùng cho hoạt động tín dụng hay không, từ đó hướng dẫn ngân hàng thực hiện theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân