BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2706 / TCT - CS

V/v trình tự, thủ tục miễn thuế môn bài.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1036 / CT - THDT ngày 25/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn về miễn thuế môn bài đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá theo Nghị định số 67 / 2014 / NĐ - CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điều 4 Thông tư số 83 / 2012 / TT - BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13 / NQ - CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường đã hướng dẫn rõ trình tự thủ tục miễn thuế môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản.


Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Ngô Văn Độ