BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2724 / TCT - CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 1199 / CT - TTHT ngày 29/1/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 7; Khoản 3 Điều 10; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 về giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Căn cứ Khoản 2, Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26 / 2015 / TT - BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tại công văn số 1199 / CT - TTHT ngày 29/1/2015 về thuế GTGT đầu ra của mặt hàng cám thành phẩm xuất tiêu dùng nội bộ phục vụ hoạt động chăn nuôi heo, gà phát sinh trước ngày 01/9/2014.

Từ ngày 01/1/2015, mặt hàng cám thành phẩm là thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Theo đó thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi phát sinh từ ngày 01/01/2015 không được khấu trừ mà phải tính vào chi phí khi xác định thu nhập Chịu thuế TNDN. Đối với sản phẩm bán ra đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh sản phẩm chịu thuế được kê khai khấu trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân