BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2725 / TCT - CS

V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 737 / CT - TTHT ngày 19/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7 công văn số 1980 / BTC - TCT ngày 16/2/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách lệ phí trước bạ như sau:

"7. Lệ phí trước bạ đối với thành viên hộ gia đình khi phân chia tài sản:

Tại điển c, khoản 16, Điều 3 Thông tư 124 / 2011 / TT - BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 1ệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ;

"16. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

…c) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình, do một người trong hộ gia đình đứng tên, khi phân chia tài sản đó cho các thành viên trong hộ gia đình đăng ký lại;

Trường hợp này, khi kê khai lệ phí trước bạ, chủ tài sản phải xuất trình giấy tờ hợp pháp chứng minh mối quan hệ với người đứng tên trên Giấy chứng nhận hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi hộ gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú. "

Căn cứ quy định nêu trên, đối với tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng chung cho hộ gia đình nhưng do một người đứng tên theo 1 quy định của pháp luật, khi phân chia tài sản đó cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại thì từng thành viên đó không phải nộp lệ phí trước bạ. Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình do một người đứng tên là các tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của hộ gia đình thuộc diện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng và chỉ do một người đại diện của hộ gia đình đó đứng tên theo quy định của pháp luật. Thành viên hộ gia đình phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình và cùng hộ khẩu thường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng".

Theo hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 737 / CT - TTHT ngày 19/5/2015 nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC, KK- TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Ngô Văn Độ