BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2726 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam


Trả lời công văn số 2433 / TCĐBVN - CQLXDĐB ngày 19/5/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc kiến nghị hướng dẫn hạch toán khoản tài trợ xây dựng mới cầu dân sinh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Nội dung vướng mắc của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã được hướng dẫn tại Điểm 2.26 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151 / 2014 / TT - BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế thông báo để Tổng cục Đường bộ Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Đầu tư (BTC);

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn