BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2763 / TCT - KK

V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Trả lời công văn số 1865 / TCHQ - KTSTQ ngày 09/3/2015 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc của Hải quan Tây Ninh về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định về ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Điều 39 Luật Quản lý thuế.


Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 14 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209 / 2013 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT: “6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế.”.


Căn cứ các quy định nêu trên:


  • Trách nhiệm xử phạt hay không xử phạt vi phạm về thuế đối với hành vi vi phạm phát hiện qua kiểm tra sau thông quan liên quan đến hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan.


  • Trường hợp trên quyết định ấn định thuế liên quan đến thuế GTGT của cơ quan Hải quan không có nội dung xử phạt vi phạm pháp luật về hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì người nộp thuế được kê khai khấu trừ, hoàn số thuế GTGT có liên quan theo quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Tổng cục Hải quan được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Vụ: PC, CST (BTC);

  • Các Vụ: PC, CS (TCT);

  • Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí