BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 508 / QLCT - P2

V/v áp thuế CBPG đối với mặt hàng thép không gỉ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: công ty TNHH kim khí ThyssenKrupp Việt Nam


Trả lời công văn số 2506 / CV - 2015 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Công ty ThyssenKrupp Materials Vietnam về việc áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội thuộc mã HS 7219.90.00, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) có ý kiến như sau:


Căn cứ tại Điều 1, Quyết định 7896 / QĐ - BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 05 tháng 9 năm 2014 về phạm vi sản phẩm áp thuế chống bán phá giá và Mục 2 của Thông báo kèm theo về các chủng loại sản phẩm được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá, “sản phẩm có mã HS 7219.90.00 với bề mặt được gia công thêm thành độ bóng No.4, No.8 và Hairline” thuộc phạm vi áp dụng thuế pháp chống bán phá giá của vụ việc.


Cục QLCT thông báo để Doanh nghiệp được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục thuế XNK (Tổng cục Hải quan);

  • Cục trưởng Bạch Văn Mừng;

  • Lưu: VT, Phòng 2.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Phương Nam