CHỦ TỊCH NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 08 / 2015 / L - CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015


LỆNH


VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,


NAY CÔNG BỐ


Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động


Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015./.


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Trương Tấn Sang