BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 514 / XNK - TMQT

V/v thu hồi mã số TNTX hàng thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: - Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);

- Sở Công Thương các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai và Hà Giang.


Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận được công văn số 08 / TMMC ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái xin được hoàn trả Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số 47 / BCT(MS - TPĐL) ngày 04 tháng 6 năm 2014 được Bộ Công Thương cấp theo quy định của Thông tư số 05 / 2014 / TT - BCT .


Để có cơ sở xem xét thu hồi Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Tổng cục Hải quan và Sở Công Thương các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai và Hà Giang xác nhận việc chấp hành những quy định tại Thông tư số 05 / 2014 / TT - BCT và số lượng hàng hóa còn tồn đọng chưa tái xuất ra khỏi Việt Nam của doanh nghiệp nêu trên.


Văn bản trả lời xin được gửi về Cục Xuất nhập khẩu, số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: lienbb@moit.gov.vn trước ngày 20 tháng 7 năm 2015.


Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Trần Tuấn Anh (để báo cáo);

  • Cục trưởng;

  • Lưu: VT, TMQT, Lienbb.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đỗ Thị Thu Hương