BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 515 / XNK - TBT

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 11039 / QĐ - BCT ngày 03/12/2014 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan


Trả lời công văn số 662 / GSQL - GQ1 ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc thực hiện nhập khẩu mặt hàng bột, tinh bột là nguyên liệu sản xuất thuốc, có giấy phép nhập khẩu của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, Cục Xuất nhập khẩu xin trao đổi như sau:


Theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài:


“Nguyên liệu sản xuất thuốc, dược liệu, tá dược, vỏ nang thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, loại mới sử dụng ở Việt Nam” thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.


Quyết định số 11039 / QĐ - BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.


Do vậy, trường hợp mặt hàng bột, tinh bột nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất thuốc, có giấy phép nhập khẩu của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), không phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định tại Quyết định số 11039 / QĐ - BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cục./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ KHCN;

  • Vụ PC;

  • Lưu: VT, TBTanhnth.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đỗ Thị Thu Hương