VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5542 / VPCP - KTTH

V/v nhập khẩu và lưu hành xe mô tô ba bánh

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Công Thương, Tài chính.

Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 8305 / BGTVT - PC ngày 29 tháng 6 năm 2015 về việc nhập khẩu xe mô tô ba bánh; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương, các cơ quan, địa phương liên quan đánh giá thực trạng sử dụng xe cơ giới ba bánh theo tinh thần Nghị quyết số 05 / 2008 / NQ - CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của chính phủ; nghiên cứu xem xét đối với đề nghị của doanh nghiệp về việc nhập khẩu và lưu hành xe mô tô ba bánh kiểu mới, công nghệ hiện đại so với thực trạng giao thông, yêu cầu an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, tác động ảnh hưởng đến chủ trương kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, kinh nghiệm quốc tế…; báo cáo đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý phù hợp.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp