BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6356 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc về thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Tổng cục Thuế.


Ngày 25/3/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Qua quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp, hải quan địa phương nêu vướng mắc liên quan đến hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) khi thanh lý, mua bán hàng hóa. Cụ thể như sau:


1/ Khi DNCX thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định:


Theo quy định tại Điều 79 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC thì sau khi hoàn thành thủ tục thanh lý, DNCX đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng; căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng; khi bán vào nội địa thì không phải làm thủ tục hải quan.


Do vậy, khi DNCX thanh lý theo hình thức bán vào nội địa DNCX đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT; khi bán cho doanh nghiệp nội địa không thực hiện thủ tục hải quan nên hiện DNCX đang gặp vướng mắc khi khấu trừ (hoặc hoàn thuế) đối với khoản thuế GTGT đã nộp này.


Để giải quyết vướng mắc, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ trước mắt thực hiện như sau:


DNCX và doanh nghiệp nội địa mua hàng hóa thanh lý của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.


Trường hợp lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan thì sau khi DNCX thực hiện các quy định tại khoản 1, điểm a khoản 3, Điều 79 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , DNCX, doanh nghiệp trong nội địa đăng ký tờ khai theo loại hình tương ứng, DNCX không phải đăng ký tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng; tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.


2/ Đối với trường hợp DNCX mua hàng hóa từ nội địa để xuất khẩu theo quyền xuất khẩu:


Theo quy định tại tiết c.1 điểm c khoản 3 Điều 77 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC dẫn trên khi DNCX mua hàng hóa từ nội địa để xuất khẩu thì khi mua từ doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan.

Vì hoạt động mua bán này không thực hiện thủ tục hải quan nên doanh nghiệp nội địa xuất hóa đơn GTGT có thuế suất 5% hoặc 10% tùy theo từng mặt hàng. Do vậy, hiện DNCX đang gặp vướng mắc khi khấu trừ (hoàn) số thuế GTGT đầu vào này sau khi xuất khẩu hàng hóa theo quyền xuất khẩu.


Để giải quyết vướng mắc, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ trước mắt thực hiện như sau: Cho phép DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan khi mua từ nội địa để xuất khẩu theo quyền xuất khẩu.


Để kịp thời xử lý dứt điểm vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp theo đúng bản chất của hoạt động mua bán, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thiểu thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan kính gửi các vướng mắc nêu trên để Tổng cục Thuế nghiên cứu, xử lý theo chức năng, thẩm quyền./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP HCM (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh