BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6384 / TCHQ - GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan, cấp mã địa điểm đối với kho ngoại quan, kho CFS và địa điểm kiểm tra tập trung theo quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến quản lý hải quan đối với kho ngoại quan, kho CFS và việc cấp mã sau khi có quyết định thành lập kho ngoại quan, kho CFS và địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung khi thực hiện Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:


  1. Về kiến nghị liên quan đến phần mềm quản lý kho ngoại quan, kho CFS của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 1066 / HQHCM - GSQL ngày 22/4/2015 và Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 1419 / HQHN - GSQL ngày 22/5/2015:


    Theo quy định tại mẫu 24 / BC - KNQ / GSQL và mẫu 26 / BC - KNQ / GSQL Phụ lục V, ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , việc báo cáo số liệu phải đáp ứng tiêu các chí về Nhập - Xuất - Tồn đối với tất cả hàng hóa đưa vào đưa ra kho (bao gồm: từ nước ngoài đưa vào kho, từ nội địa đưa vào kho, từ kho đưa ra nước ngoài, từ kho đưa vào nội địa, từ kho này chuyển sang kho khác).


    Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các kho để hướng dẫn thống nhất việc quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan và CFS bằng phần mềm.


  2. Đối với việc cấp mã địa điểm của kho ngoại quan, kho CFS và địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung:


Để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, giảm thủ tục xin cấp mã địa điểm sau khi có quyết định thành lập kho và địa điểm kiểm tra tập trung, từ ngày 15/7/2015, trong hồ sơ đề nghị thành lập mới kho ngoại quan, kho CFS và địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, ngoài các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu rõ Đội, Chi cục Hải quan nơi trực tiếp quản lý kho, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung để Tổng cục Hải quan xem xét cấp mã địa điểm trong quyết định thành lập kho ngoại quan, kho CFS và địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung.


Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục CNTT&TK HQ (để th / hiện) ;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh