BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6391 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.


Trả lời công văn số 4722 / HQHP - TXNK ngày 26/6/2015 của Cục Hải quan Tp.Hải Phòng báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Luật số 21 / 2012 / QH13 về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì:


“Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự sau đây:


...2. Đối với các loại thuế do cơ quan hải quan quản lý:


  1. Tiền thuế nợ quá hạn thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;


  2. Tiền chậm nộp thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;


  3. Tiền thuế nợ quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;


  4. Tiền chậm nộp chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế; đ) Tiền thuế phát sinh;

  5. Tiền phạt.”


Theo quy định nêu trên thì việc bù trừ tiền thuế được thực hiện khi doanh nghiệp nợ tiền thuế quá hạn, quá hạn quá 90 ngày, tiền chậm nộp, tiền phạt. Đề nghị Cục Hải quan Tp.Hải Phòng nghiên cứu thực hiện hoàn và bù trừ tiền thuế đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp.Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang