BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6419 / TCHQ - GSQL

V/v thủ tục hải quan đối với nhiên liệu xăng dầu xuất khẩu tại Chi cục Hải quan CK Khánh Bình

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP

(Đ/c: Tòa nhà CIENCO 1, số 623 La Thành, Hà Nội)


Trả lời công văn số 0604 / TCT - KT - VTTB ngày 26/6/2015 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP (Tổng công ty) về đề nghị được làm thủ tục xuất khẩu xăng dầu nhiên liệu tại Chi cục Hải quan CK Khánh Bình - Cục Hải quan tỉnh An Giang để phục vụ thi công công trình xây dựng cầu Long Bình - Chrey Thom tại tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia theo Hợp đồng xây lắp số VC-02 ngày 05/12/2014 giữa Bộ Giao thông công chính Vương quốc Campuchia với Liên danh Cienco 1 - SOK SOKHA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 83 / 2014 / NĐ - CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu thì Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP không thuộc đối tượng được làm thủ tục xuất khẩu xăng dầu. Đề nghị Tổng công ty liên hệ với Bộ Công Thương để có ý kiến về việc làm thủ tục xuất khẩu nhiên liệu xăng dầu nêu trên.


Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh An Giang (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh