BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6438 / TCHQ - TXNK

V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 1468 / HQHCM - TXNK ngày 3/6/2015 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về việc ghi thông tin hàng hóa trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT: nội dung này, Tổng cục Hải quan đã phản ánh đến Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo doanh nghiệp bán hàng thực hiện theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư số 72 / 2014 / TT - BTC .


 2. Về việc xác định hàng hóa đã qua sử dụng, hàng thật, hàng giả:


  Thông tư số 72 / 2014 / TT - BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính không quy định hàng hóa đã mua tại cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài không được sử dụng trước khi hoàn thuế. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định hiện hành.


  Để xử lý vướng mắc về hàng thật, hàng giả, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo các doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế phải cập nhật thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế do cửa hàng lập vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài của Tổng cục hải quan. Đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chống gian lận đối với hoạt động hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.


  Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh và sẽ đưa các nội dung vướng mắc trên vào sửa đổi Thông tư số 72 / 2014 / TT - BTC khi Bộ Tài chính có kế hoạch sửa đổi Thông tư này.


 3. Về hành khách xuất cảnh đề nghị hoàn thuế nhiều lần trong tháng, trong năm: Thông tư số 72 / 2014 / TT - BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính không quy định giới hạn số lần khách đi, khách đến và số lần hoàn thuế. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, để tránh việc gian lận trong việc hoàn thuế GTGT, ngày 15/7/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 314 / TCHQ - TXNK gửi Tổng cục Thuế đề nghị phối hợp trong việc quản lý doanh nghiệp bán hàng, hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT... Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ để phát hiện và phòng chống các hành vi lợi dụng việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.


 4. Về việc triển khai hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và cập nhật “Danh sách các doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT” trên trang thông tin điện tử

của ngành thuế: Tại công văn số 314 / TCHQ - TXNK nêu trên, Tổng cục Hải quan đã đề nghị Tổng cục Thuế chỉ đạo các doanh nghiệp đã đăng ký là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT và những doanh nghiệp muốn đăng ký là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT tham gia vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Thông tư số 72 / 2014 / TT - BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính); Doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế do doanh nghiệp lập vào hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo phương thức điện tử. Đồng thời, đề nghị Tổng cục Thuế cập nhật kịp thời “Danh sách các doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT” trên trang thông tin điện tử của ngành thuế.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết, thực hiện./. (Xin gửi kèm bản photocopy công văn số 314 / TCHQ - TXNK ngày 15/7/2015)Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b / cáo) ;

 • Tổng cục Thuế (để p / hợp) ;

 • Lưu: VT, TXNK-Phương (3).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng