BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6465 / TCHQ - GSQL

V/v xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới.


Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải quan các tỉnh biên giới đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp xuất khẩu qua cửa khẩu phụ hàng hóa có nguồn gốc từ nhập khẩu. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh biên giới chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu khi xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu như sau:


  1. Các mặt hàng không bị điều chỉnh bởi chính sách quản lý về kinh doanh tạm nhập tái xuất, không thuộc các mặt hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện thực hiện theo Thông tư 13 / 2009 / TT - BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương.


  2. Các mặt hàng bị điều chỉnh bởi chính sách quản lý về kinh doanh tạm nhập tái xuất; thuộc các mặt hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01 / 2008 / TTLT - BCT - BTC - BGTVT - BNN & amp ;PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008.


  3. Hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu khi xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, Điểm thông quan chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới công bố theo quy định tại công văn 1757 / TTg - KTTH ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01 / 2008 / TTLT - BCT - BTC - BGTVT - BNN & amp ;PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh Biên giới biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh