BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6467 / TCHQ - GSQL

V/v áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 150625HVS / CV - 01 ngày 25/6/2015 của Công ty TNHH NMTB Huyndai - Vinashin trình bày vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 78 / 2013 / QĐ - TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 11039 / QĐ - BCT ngày 03/12/2014 của Bộ Công Thương. Về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau:


  1. Theo trình bày, Công ty mở tờ khai hải quan nhập khẩu số 100450741050 (mã loại hình đăng ký là E31: nhập sản xuất xuất khẩu); lô hàng tủ lạnh này được nhập về để lắp đặt và tái xuất theo tàu nước ngoài, thiết bị này không tiêu thụ điện năng tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại điểm 4 của công văn số 3854 / BCT - TCNL ngày 21/4/2015 của Bộ Công Thương thì “Các phương tiện, thiết bị phải áp dụng dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu thuộc Quyết định số 78 và Quyết định số 51 không phụ thuộc vào mục đích sử dụng sản phẩm của khách hàng”. Theo ý kiến của Tổng cục Hải quan, hàng hóa nhập khẩu nêu trên về bản chất không sử dụng để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam (trường hợp doanh nghiệp chuyển tiêu thụ nội địa, theo quy định pháp luật về hải quan, doanh nghiệp phải đăng ký tờ khai mới và làm thủ tục nhập khẩu như đối với hàng hóa nhập khẩu thông thường). Do vậy, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như phù hợp với bản chất của hàng hóa, đề nghị Bộ Công Thương xem xét đối với đề nghị của Công ty tại công văn số 150625HVS / CV - 01 dẫn trên.


  2. Ngày 18/6/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5592 / TCHQ - GSQL gửi Bộ Công Thương trao đổi về nội dung cho phép doanh nghiệp được đưa hàng hóa đang chờ thử nghiệm hiệu suất năng lượng về để bảo quản chờ kết quả thử nghiệm; tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức của Bộ Công Thương.


  3. Tại điểm 4 công văn số 3854 / BCT - TCNL , Bộ Công Thương có quy định các phương tiện, thiết bị phải áp dụng dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của khách hàng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về hải quan, một số loại hình nhập khẩu của hàng hóa như quá cảnh, chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập - tái xuất về bản chất, hàng hóa nhập khẩu theo các loại hình nêu trên không được tiêu thụ nội địa, hàng hóa này không sử dụng điện tại Việt Nam; trường hợp muốn chuyển tiêu thụ nội địa thì phải đăng ký tờ khai hải quan và làm thủ tục nhập khẩu như đối với hàng hóa nhập khẩu thông thường. Theo quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, đối với các loại hình nêu trên, cơ quan hải quan quản lý, giám sát từ khi hàng hóa nhập khẩu đến khi hàng hóa thực tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, theo Tổng cục Hải quan thì hàng hóa nhập khẩu theo các loại hình quá cảnh, chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất không thuộc đối tượng phải áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu là phù hợp.

Trên đây là một số ý kiến của Tổng cục Hải quan, kính đề nghị quý Bộ xem xét và có hướng dẫn sớm để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Năng lượng (để ph / h) ;

  • Cty TNHH NMTB Huyndai - Vinashm (thay trả lời cv số 150625HVS / CV - 01 )

    (Đ/c: Số 01 Mỹ Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa , Khánh Hòa)

  • Lưu: VT, GSQL.Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh