BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6495 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Bộ Công an.

(Số 47 Phạm Văn Đồng, Thành phố Hà Nội)


Trả lời công văn số 1304 / BCA - V12 ngày 01/7/2015 của Bộ Công an về việc miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng gồm 02 chiếc thiết bị bảo mật (Cisco ISR 1921) và 02 chiếc thiết bị chuyển mạch hữu tuyến (Switch HP 2530) do Ban Tổng thư ký INTERPOL gửi cho Cục Đối ngoại - Bộ Công an. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Nghị định số 209 / 2013 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; căn cứ điểm b khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.


Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo Cục Đối ngoại quản lý và sử dụng lô hàng nhập khẩu nêu trên đúng mục đích được miễn thuế.


Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Công an được biết và hướng dẫn Cục Đối ngoại liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Bưu điện thành phố Hà Nội - Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết cụ thể.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Chi cục HQ BĐ TP Hà Nội;

  • Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

  • Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái