BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6516 / TCHQ - QLRR

V/v ân hạn thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần May Việt Thịnh.

(Địa chỉ: 58 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 41 / CV - VTC ngày 10/7/2015 của Công ty Cổ phần May Việt Thịnh (MST: 0303614739) vướng mắc về việc ân hạn thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính trên cơ sở thông tin hồ sơ của Doanh nghiệp hiện có tại hệ thống thông tin hải quan.


Tổng cục Hải quan đã xử lý trên hệ thống để công ty được ân hạn thuế theo quy định. Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Công Bình (để b / cáo) ;

  • Đ/c Trưởng ban QLRR (để b/c);

  • Lưu VT, QLRR(02b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ

PHÓ TRƯỞNG BAN


Bùi Thái Quang