BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6520 / TCHQ - GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ KNQ đưa vào nội địa sau khi chuyển quyền sở hữu

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Trả lời công văn số 1960 / HQBRVT - GSQL ngày 10/7/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa sau khi chuyển quyền sở hữu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan năm 2014; khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005; khoản 3 Điều 83 Nghị định 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; khoản 8 Điều 91 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Điều 2, Điều 5, Điều 11 Thông tư 103 / 2014 / TT - BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính; Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện như sau:


  1. Trường hợp Công ty TNHH cần ống khoan dầu khí Việt Nam (viết tắt là Công ty PVD) mua hàng hóa từ nước ngoài và gửi vào kho ngoại quan, sau đó bán lại cho Công ty Korea National Oil Corporation HCMC Office (viết tắt là Công ty KNOC) bằng hình thức chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho thì Công ty KNOC mở tờ khai nhập khẩu, thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC .


  2. Trường hợp Công ty PVD ký hợp đồng mua hàng hóa (chuyển quyền sở hữu lần 1) với một Công ty nước ngoài có hàng hóa gửi trong kho ngoại quan bằng hình thức chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho sau đó Công ty PVD thực hiện bán lại (chuyển quyền sở hữu lần 2) cho Công ty KNOC:


Công ty KNOC mở tờ khai nhập khẩu, thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC .


Trên cơ sở thông báo của Chủ kho ngoại quan về việc chuyển quyền sở hữu lần 1 giữa thương nhân nước ngoài có hàng hóa gửi trong kho ngoại quan với Công ty PVD, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản thông báo cho cơ quan thuế nội địa để thu thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (bao gồm cả việc nộp hộ thuế cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam) theo quy định tại Thông tư 103 / 2014 / TT - BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo và đề xuất gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh