BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6531 / TCHQ - TXNK

V/v trả lời vướng mắc của HQHP tại công văn số 4116.

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Trả lời công văn số 4116 / HQHP - TXNK ngày 04/6/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc trong việc báo cáo theo mẫu đối với trường hợp báo cáo tình hình tham vấn và xác định trị giá tính thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đối với vướng mắc tại mẫu báo cáo định kỳ tình hình tham vấn và xác định trị giá tính thuế theo mẫu biểu báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 1071 / QĐ - TCHQ ngày 16/4/2015 về việc ban hành Danh mục hệ thống các loại báo cáo định kỳ (nêu tại công văn số 4116 / HQHP - TXNK): Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và sẽ nghiên cứu ban hành biểu mẫu thay thế trong thời gian sớm nhất.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-TG (3b, Hoa).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn