BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 9587 / BTC - TCHQ

V/v chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

(Tòa nhà số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh)


Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13 / 2008 / QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; Luật thuế giá trị gia tăng số 31 / 2013 / QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;


Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78 / 2006 / QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quản lý thuế 21 / 2012 / QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;


Căn cứ Thông tư số 72 / 2014 / TT - BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh;


Tham khảo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 4652 / NHNN - QLNH ngày 24/6/2015;


Theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tại công văn số 23 / 2015 / CV - HĐQT ngày 13/01/2015 về việc tham gia làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài;


Bộ Tài chính đồng ý chọn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng tại Sân bay quốc tế Phú Quốc.


Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 72 / 2014 / TT - BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Ngân hàng Nhà nước (để p / hợp) ;

  • Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (để p / hợp) ;

  • Lưu. VT, TCHQ.

TM. BỘ TRƯỞNG

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái