BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 9617 / BTC - TCHQ

V/v phân loại mặt hàng Modul LED (3 màu cơ bản RGB)

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

 • Công ty CP thương mại và dịch vụ Cát Tường;

  (số 14, ngõ 310, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội)

 • Công ty TNHH Điện tử, Tin học Việt Thành;

  (số 196 A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 • Công ty TNHH Thương mại Điện tử Hải Long;

  (Số 50, ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

 • Công ty Cổ phần Giải pháp Điện tử thông tin.

(Số 163A đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Trả lời kiến nghị về phân loại mặt hàng Modul LED (3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương ) cấu tạo từ nhiều LED + IC + linh kiện điện từ có thể hiển thị hình, ảnh khi được kết nối với các nguồn tín hiệu thích hợp của các doanh nghiệp: Công ty CP thương mại và dịch vụ Cát Tường, Công ty TNHH Điện tử, Tin học Việt Thành, Công ty TNHH Thương mại Điện tử Hải Long và Công ty Cổ phần Giải pháp Điện tử thông tin, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số 49 / 2010 / TT - BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Căn cứ Thông tư số 14 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Căn cứ Thông tư số 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;


Căn cứ ý kiến của Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ về cấu tạo, công dụng, chức năng của mặt hàng Modul LED 3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương:


Mặt hàng modul LED (3 màu cơ bản RGB) cấu tạo từ nhiều LED + IC + linh kiện điện tử có thể hiển thị hình, ảnh khi được kết nối với các nguồn tín hiệu thích hợp được xác định là màn hiển thị (màn hình), nếu là loại không thể hoạt động độc lập nếu không kết nối với thiết bị xử lý tự động, phù hợp phân loại vào Nhóm 85.28: “Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”, phân nhóm 1 gạch: “- Màn hình khác”, phân nhóm 8528.51: “- - Loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71”, mã số 8528.51.20: “- - - Loại khác, màu”

Bộ Tài chính có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Công ty được biết, phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b / cáo) ;

 • Bộ Công thương (để biết);

 • Bộ Khoa học và Công nghệ (đ / b) ;

 • Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);

 • Vụ Pháp chế (để phối hợp);

 • Tổng cục Hải quan (để thực hiện);

 • Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái