BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 9676 / BTC - TCHQ

V/v xử lý tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: - Bệnh, viện Bạch Mai;

(số 3 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)

- Cục Hải quan TP Hải Phòng.


Trả lời công văn số 269 / CV - BVBM ngày 08/4/2015 của Bệnh viện Bạch Mai về đề nghị miễn tiền phạt chậm nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho Dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế của Viện tim mạch Việt Nam”. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật số 71 / 2014 / QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Khoản 7 Điều 5 Nghị định 12 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; Điểm d khoản 4 Điều 42, khoản 8 Điều 133 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính: “Trường hợp người nộp thuế chậm nộp thuế quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật số 71 / 2014 / QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế và khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12 / 2015 / NĐ - CP thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Số tiền thuế không tính chậm nộp được tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.


Hàng hóa được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhưng chưa được thanh toán, thì thời hạn nộp thuế trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền từ ngân sách nhà nước thanh toán để nộp thuế.


Căn cứ khoản 4 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17 / 2008 / QH12 ngày 03/6/2008;


Xét đề nghị của Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan Tp. Hải Phòng kiểm tra, không tính tiền chậm nộp đối với các lô hàng nhập khẩu phục vụ Dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế của Viện tim mạch Việt Nam” (chủ dự án là Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai), trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán vốn đầu tư để nộp thuế.


Thời gian không tính chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày Bệnh viện Bạch Mai nhận được vốn đầu tư để nộp thuế.


Để có cơ sở xử lý tiền chậm nộp, đề nghị Bệnh viện Bạch Mai xuất trình với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai văn bản, chứng từ của Kho bạc Nhà nước về số tiền được thanh toán từ ngân sách nhà nước để nộp thuế.


Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ Pháp chế;

  • Vụ Chính sách Thuế;

  • Lưu: VT, TCHQ (13b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái