BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1516 / BXD - KTXD

V/v phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 140 / CTGTTB .KHVT ngày 09/6/2015 của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An về phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:


Các quy định và hướng dẫn về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trước ngày Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng có hiệu lực áp dụng sẽ không còn hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015.


Việc áp dụng nhóm tiền lương phải thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 2 công bố kèm theo Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD ngày 20/3/2015. Căn cứ các công việc được nêu tại Thông tư số 64 / 2014 / TT - BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa và Quyết định số 3409 / QĐ - BGTVT ngày 08/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì:


Nhóm nhân công thuộc nhóm 1: Những công tác hoàn thiện: Bảo dưỡng, sơn mầu phao trụ, cột báo hiệu, đúc rùa bê tông cốt thép; Sản xuất xích phao, ma ní, Bảo dưỡng vỏ tàu thép các loại; Cắt cỏ, Phát quang cây cỏ bằng thủ công; Sơn biển báo, cột biển báo và cột khác (thép, bê tông).


Những công việc khác còn lại thuộc nhóm 2.


Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh