BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2751 / LĐTBXH - LĐTL

V/v tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Văn phòng Đại diện Hãng Hàng không Korean Air


Trả lời công văn số 02 - 07 / 15 ngày 02/7/2015 của văn phòng Đại diện Hãng Hàng không Korean Air về việc hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23 / 2015 / TT - BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, trong đó cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người lao động hưởng lương theo thời gian được quy định cụ thể tại Điều 8 của Thông tư số 23 / 2015 / TT - BLĐTBXH nêu trên. Vì vậy, đề nghị văn phòng Đại diện Hãng Hàng không Korean Air căn cứ vào quy định nêu trên để thực hiện tính, trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo đúng quy định.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Tống Văn Lai