BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2768 / LĐTBXH - KHTC

V/v kinh phí triển khai ứng dụng phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công”

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công; ngày 03/6/2015, Bộ đã có công văn số 2100 / LĐTBXH - KHTC hướng dẫn việc triển khai ứng dụng phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” và ngày 30/6/2015, Bộ đã có Quyết định số 928 / QĐ - LĐTBXH về việc điều chỉnh phân bổ và bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, trong đó đã thông báo kinh phí hỗ trợ tập huấn, cài đặt phần mềm, cập nhật, chuyển đổi dữ liệu tại các địa phương. Để thống nhất trong triển khai thực hiện, Bộ hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện triển khai phần mềm trên như sau:


  1. Kinh phí hỗ trợ được thông báo tại Quyết định số 928 / QĐ - LĐTBXH ngày 30/6/2015, nội dung chi “Hỗ trợ khác” thực hiện tập huấn, cài đặt phần mềm, cập nhật, chuyển đổi dữ liệu quản lý kinh phí người có công.


  2. Từ kinh phí quản lý thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2015 được trích theo tỷ lệ quy định tại công văn số 4541 / LĐTBXH - KHTC ngày 30/11/2009.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ động bố trí, sắp xếp các nội dung công việc đảm bảo kinh phí chi thù lao cho cán bộ trực tiếp chi trả trợ cấp, các khoản chi khác theo quy định và trang bị máy vi tính, máy in có cấu hình theo hướng dẫn tại công văn số 2100 / LĐTBXH - KHTC để đảm bảo cài đặt phần mềm, cập nhật, chuyển đổi dữ liệu quản lý kinh phí người có công với cách mạng.


Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai công tác tập huấn, cài đặt phần mềm, cập nhật, chuyển đổi dữ liệu để thống nhất thực hiện trong toàn ngành từ ngày 01/01/2016; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b / cáo) ;

  • TT Doãn Mậu Diệp (để b / cáo) ;

  • Trung tâm Thông tin;

  • Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


Phạm Quang Phụng