BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2405 / BHXH - THU

V/v giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; Các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19 / NQ - CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Quyết định số 08 / 2015 / QĐ - TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và Quyết định số 3301 / QĐ - UBND ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19 / NQ - CP của Chính phủ:


Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi chung là các đơn vị) thực hiện giao dịch điện tử như sau:


  1. Đối với các đơn vị đã được chấp thuận sử dụng chữ ký số (token) để ký và thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thì: Chỉ đến nhận thẻ BHYT, sổ BHXH tăng mới và nộp lại thẻ BHYT còn hạn sử dụng đối với các trường hợp nghỉ việc, chuyển công tác (thẻ BHYT nộp lại tương ứng với danh sách điện tử D02-TS báo giảm). Đơn vị chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ giấy của đơn vị và của người lao động, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng, đủ, hợp pháp, kịp thời đối với hồ sơ điện tử của đơn vị và hồ sơ giấy của người lao động.


  2. Đối với các đơn vị chưa thực hiện chữ ký số (chưa sử dụng dịch vụ IVAN):


Nếu đã được cơ quan BHXH cấp tài khoản, mật khẩu sử dụng phần mềm iBHXH lập hồ sơ và mật khẩu để giao dịch qua mạng thì khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải nộp hồ sơ giấy theo quy định và thẻ BHYT (nếu có) cho cơ quan BHXH.


Nếu chưa được cơ quan BHXH cấp tài khoản, mật khẩu sử dụng phần mềm iBHXH thì liên hệ ngay với cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử. Sau đó thực hiện như đối với đơn vị đã được cấp tài khoản và mật khẩu.


Lưu ý: Đơn vị thực hiện giao dịch điện tử thì cuối tháng chuyển thẻ BHYT còn hạn sử dụng cho cơ quan BHXH các trường hợp người lao động nghỉ việc, chuyển công tác ... để điều chỉnh số phải thu. Chi phí khám, chữa bệnh BHYT phát sinh (nếu có) kể từ thời điểm báo giảm đến khi cơ quan BHXH nhận được thẻ BHYT do đơn vị, đại lý thu có trách nhiệm thanh toán.

Để thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống còn 49,5 giờ trong năm 2015; đáp ứng nhu cầu giảm tối đa thời gian, chi phí cho đơn vị trong việc tham gia BHXH, BHYT; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị, Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị các đơn vị phối hợp tốt trong việc thực hiện phương thức giao dịch điện tử trong việc nộp, giải quyết hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.


Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015, 100% đơn vị tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giao dịch qua mạng trên lĩnh vực tham gia BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo một trong hai hình thức giao dịch điện tử hướng dẫn ở Mục 1, 2 Công văn này.


Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ các số điện thoại đường dây nóng theo thông báo số 1639 / TB - BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2015 của BHXH TP. Hồ Chí Minh để được hỗ trợ (văn bản đính kèm).


Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các đơn vị trên địa bàn Thành phố biết và thực hiện ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • BHXH Việt Nam (để báo cáo);

  • UBND TP (để báo cáo);

  • Ban Giám đốc;

  • Các phòng chức năng;

  • BHXH quận / huyện ;

  • Trang web BHXH.TPHCM;

  • Lưu: VT, THU

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu