BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2854 / LĐTBXH - BHXH

V/v: thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng


Trả lời Công văn số 2639 / UBND - VX ngày 22/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Đoàn Trọng Hải, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Việc tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được quy định cụ thể tại khoản 8 Thông tư số 19 / 2008 / TT - BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.


Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng hướng dẫn ông Đoàn Trọng Hải và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để được xem xét, giải quyết theo quy định. Trường hợp vướng mắc, đề nghị có văn bản giải trình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, kết luận và có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);

  • Sở LĐTBXH thành phố Hải Phòng;

  • BHXH thành phố Hải Phòng;

  • Lưu: VT, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI


Trần Thị Thúy Nga