BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1457 / QĐ - BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN NGOÀI CỬA KHẨU TẠI XÓM KHUYNH THẠCH, PHƯỜNG CẢI ĐAN, THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Căn cứ Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 30 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;


Căn cứ Nghị định số 215 / 2013 / NĐ - CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Căn cứ Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấm dứt hoạt động đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu tại xóm Khuynh Thạch, phường Cải Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên của Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Chủ nhiệm Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • UBND tỉnh Thái Nguyên (để phối hợp);

  • Lưu: VT, TCHQ (45b).


KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn