BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2052 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG XUẤT KHẨU TẠI THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 33 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Căn cứ Quyết định số 02 / 2010 / QĐ - TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Chấm dứt hoạt động địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu ở biên giới tại khu Thác Hàn, phường Ninh Dương thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH Thương mại Trí Thành.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan, và Giám đốc Công ty TNHH thương mại Trí Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • UBND tỉnh Quảng Ninh;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh