BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2053 / QĐ - TCHQ

Hà Nội , ngày 22 tháng 07 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Thông tư số 12 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;


Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 27 / ĐN ngày 07/7/2015 của Công ty TNHH một thành viên Xuân Phát;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


Công ty TNHH một thành viên Xuân Phát. Mã số thuế: 5300323508.

Địa chỉ: SN 141 Lương Khánh Thiện, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 5300323508 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 13/8/2009.


Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.


Công ty TNHH một thành viên Xuân Phát có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.


Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuân Phát, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Cục CNTT&TKHQ;

  • Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh