BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2069 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Ở BIÊN GIỚI THUỘC CỬA KHẨU CHI MA, TỈNH LẠNG SƠN


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính,


Căn cứ Quyết định số 02 / 2010 / QĐ - TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;


Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh kho ngoại quan Chi Ma - Bắc Kinh;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn của Công ty Cổ phần kinh doanh kho ngoại quan Chi Ma

- Bắc Kinh, có diện tích là 6.000 m2.


Điều 2. Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình hoạt động nếu vi phạm Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh kho ngoại quan Chi Ma - Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi Quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa.

Điều 4. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan và Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh kho ngoại quan Chi Ma - Bắc Kinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • UBND tỉnh Lạng Sơn;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh