BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6375 / TCHQ - GSQL

V/v thủ tục hải quan tại Khu chuyển tải và cấp mã địa điểm

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang


Trả lời công văn số 403 / HQKG - NV ngày 07/4/2015 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Thủ tục hải quan tại Khu chuyển tải:


  Căn cứ quy định tại Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; công văn số 3586 / VPCP - KTN ngày 07/5/2013 của Văn phòng chính phủ về việc thực hiện dự án nạo vét tận thu cát nhiễm mặn tại Quân cảng Vùng 5 Phú Quốc; Công văn số 1460 / BXD - VLXD ngày 03/7/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn; Công văn số 2584 / CHHVN - PC ngày 26/06/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc hoạt động tàu thuyền phục vụ dự án nạo vét khu vực Quân cảng Vùng 5 Phú Quốc; Công văn số 97 / CVHHKG - PC của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang ngày 17/3/2015 về việc xác định vị trí neo đậu cho tàu nước ngoài vào nhận hàng, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang thực hiện:


  1. Trong thời gian Khu chuyển tải Bến phao An Thới hoạt động tạm thời (đến ngày 30/9/2015), làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng là cát nhiễm mặn, thu gom trong quá trình nạo vét.


  2. Địa điểm làm thủ tục Hải quan: thực hiện tại Chi cục Hải quan Phú Quốc.


  3. Chế độ giám sát:


   Chỉ đạo xây dựng quy trình giám sát, tổ chức và bố trí lực lượng triển khai công tác giám sát theo quy định, đảm bảo chỉ mặt hàng cát nhiễm mặn của Công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Đức Long tận thu từ Dự án nạo vét đưa vào Khu chuyển tải Bến phao An Thới để chuyển tải sang tàu biển xuất khẩu ra nước ngoài.


  4. Về chính sách mặt hàng:


   Thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số 04 / 2012 / TT - BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng. Chi cục Hải quan Phú Quốc căn cứ vào kết quả giám định của thương nhân có chức năng giám định chuyên ngành để thông quan hàng hóa.

  5. Giao Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang thực hiện việc kiểm tra, giám sát, làm thủ tục cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại Khu chuyển tải đảm bảo công tác quản lý về Hải quan theo quy định.


  g) Chỉ đạo Chi cục Hải quan Phú Quốc phối hợp với các cơ quan liên quan (Cảng vụ, Biên phòng và lực lượng kiểm soát Hải quan) để giám sát chặt chẽ, không để bị lợi dụng, buôn lậu và gian lận thương mại xảy ra.


 2. Về việc cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu chờ thông quan:


Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 15452 / TCHQ - GSQL ngày 30/12/2014 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Công ty TNHH sản xuất thương mại xây dựng Đức Long (để thực hiện);

 • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh