BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6397 / TCHQ - GSQL

V/v xác nhận bản kê chi tiết số tổng thành máy, thân máy, tổng thành khung

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc nhập khẩu tổng thành máy, thân máy, tổng thành khung của xe ô tô. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:


Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15 / 2014 / TT - BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe thì hồ sơ đăng ký xe ô tô cải tạo đối với trường hợp chỉ thay thế tổng thành máy, thân máy (Block) hoặc tổng thành khung thì chứng từ nguồn gốc phải có thêm tờ khai hàng xuất, nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan điện tử kèm theo bản kê chi tiết của tổng thành máy, tổng thành khung (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp lệ).


Theo quy định tại khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định “Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy”. Tuy nhiên hiện nay giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Công an (Cục CSGT) chưa kết nối chia sẻ thông tin trên hệ thống để cơ quan công an truy cập, phục vụ yêu cầu quản lý của mình.


Do vậy, trong khi cơ quan Hải quan chưa kết nối chia sẻ thông tin với cơ quan Công an, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ hồ sơ đăng ký lưu hành xe, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hải quan và cơ sở dữ liệu lưu tại cơ quan hải quan để xem xét xác nhận tổng thành máy, thân máy, tổng thành khung nhập khẩu khi doanh nghiệp có đề nghị bằng văn bản. Văn bản đề nghị của doanh nghiệp phải thể hiện rõ số tổng thành máy, thân máy, tổng thành khung và cam kết của doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung khai báo, đề nghị. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo Tổng cục hải quan để được hướng dẫn.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (để biết); (Đ/c: tầng 7, tòa nhà Viglaccra, Nam Từ Liêm, HN)

  • Công ty TNHH Ford Việt Nam (thay t/l); (Đ/c phường Tứ Minh, tp Hải Dương)

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh