BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6432 / TCHQ - TXNK

V/v Vướng mắc xác định mã số mặt hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

(Tầng 12, tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 01/6/2015 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam phản ánh về việc xác định mã số mặt hàng nhập khẩu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tài liệu, mô tả kỹ thuật của hàng hóa thực tế nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Theo trình bày tại công văn không số ngày 01/6/2015 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, Công ty nhập khẩu hàng hoá gồm: "bánh răng đồng hồ công tơ mét- Tên tiếng Anh là: speedometer Socket" và "Bạc cách bằng kim loại, đệm cách bằng kim loại- Tên tiếng Anh là: Metalic Spacer " đồng thời gửi kèm mẫu thực tế mặt hàng nhập khẩu và tài liệu, mô tả kỹ thuật liên quan đến hàng hoá nhập khẩu. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan không nhận được tài liệu kỹ thuật cũng như mẫu thực tế mặt hàng nhập khẩu, vì vậy, Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở trả lời mã số cụ thể đối với từng mặt hàng Công ty kiến nghị nêu trên. Để có cơ sở xem xét phân loại mã số mặt hàng Công ty kiến nghị, Công ty cần cung cấp tài liệu kỹ thuật, mẫu thực tế nhập khẩu để Tổng cục có cơ sở xem xét, xác định mã số cụ thể theo hướng dẫn tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Công ty TNHH Piaggio Việt Nam biết và thực hiện ./.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang