BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6554 / TCHQ - TNXK

V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1330 / HQHCM - TXNK ngày 21/5/2015 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo tình hình khai báo mã số đối với mặt hàng pin sạc cho máy ảnh ống kính rời, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Theo báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thì có tình trạng cùng một mặt hàng là pin sạc cho máy ảnh nhưng được khai báo vào các mã số khác nhau tại các Chi cục khác nhau, thậm chí là khác nhau trong cùng một Chi cục. Căn cứ theo Điều 4 Thông tư số 14 / 2015 / TT - BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính “Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sát sao với các Chi cục, không để tái diễn tình trạng nêu trên, đảm bảo áp dụng thống nhất mã số cho mặt hàng pin sạc theo hướng dẫn tại công văn số 3366 / TCHQ - TXNK ngày 15/4/2015 của Tổng cục Hải quan.


  2. Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164 / 2013 / TT - BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 85.06 và nhóm

85.07 thì đã có tiêu chí phân biệt mặt hàng pin, pin sạc và ắc quy điện. Do đó, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đề nghị áp dụng một mức thuế suất cho mặt hàng pin sạc và ắc quy để thuận lợi và thống nhất trong việc áp mã số hàng hóa là chưa có cơ sở.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TCHQ-TXNK (3b).

TM. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái