BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6555 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc thuế mặt hàng Phân bón

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1815 / HQHCM - TXNK ngày 08/07/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế mặt hàng phân bón NPK. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo công văn số 5916 / TCHQ - TXNK ngày 30/06/2015 để xử lý vướng mắc về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế mặt hàng Phân bón NPK của Doanh nghiệp.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)

  • Lưu: VT, TXNK. (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang