BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6584 / TCHQ - TNXK

V/v mặt hàng Giấy thấm dầu -Oil removing paper

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4204 / HQHP - TXNK ngày 09/6/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc vướng mắc phân loại mặt hàng “Giấy thấm dầu”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo ý kiến của Trung tâm PTPL HHXNK tại công văn số 470 / PTPL - NV ngày 15/5/2014 đã khẳng định qua kiểm tra kết quả phân tích của mặt hàng cùng tên khai báo “Giấy thấm dầu” của 02 thông báo kết quả PTPL cho thấy bản chất 02 mặt hàng này khác nhau, cụ thể:


+ Thông báo kết quả PTPL số 338 / PTPL - NV ngày 12/4/2012: mẫu là màng polypropylene đã tạo vi xốp, mềm dẻo, chưa in, dạng tờ kích thước 82x53x0.04mm, thường dùng để thấm dầu trên da mặt.


+ Thông báo kết quả PTPL số 0511 / CNHP - NV ngày 3/6/2013: mẫu là màng polypropylene đã tạo vân, dập lỗ nhỏ trên bề mặt, kích thước 82x53mm, được thấm tẩm dầu khoáng (mineral oil) và một số chất phụ gia khác.


Theo nội dung trên, kết quả phân tích tại 02 thông báo kết quả là khác nhau và kết quả phân tích của CN Hải phòng khác với mặt hàng giấy thấm dầu nêu tại công văn hướng dẫn 3613 / TCHQ - TXNK ngày 01/7/2013 của Tổng cục Hải quan.


Do vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ vào thực tế hàng hóa, các kết quả phân tích cụ thể, Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai để phân loại và áp dụng mức thuế phù hợp với quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)

  • Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG

KT. CỤCTRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang