BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6593 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý vướng mắc về thuế GTGT và thuế NK đối với tàu đánh cá

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1950 / HQBRVT - TXNK ngày 09/7/2015 của Cục Hải quan tỉnh Rà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với hàng hóa là máy thủy, hộp số máy thủy nhập khẩu để đóng mới, nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản và thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị trong nước chưa sản xuất được để đóng mới, nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về thuế nhập khẩu.


  Theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Thông tư số 117 / 2014 / TT - BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính, thì: “Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để đóng mới, nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.


  Các nội dung không được hướng dẫn tại Điều này được thực hiện theo quy định hiện hành về thuế.”


  Theo quy định tại khoản 12 Điều 103 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: “Hàng hóa của cơ sở đóng tàu được miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm tàu biển xuất khẩu và được miễn thuế nhập khẩu đối với:


  1. Các loại máy móc, trang thiết bị để tạo tài sản cố định đáp ứng điều kiện nêu tại điểm a khoản 7 Điều này;


  2. Phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định.


   … …


  3. Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được.”


   Trường hợp hàng hóa được doanh nghiệp nhập khẩu để phục vụ dự án đóng tàu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được miễn thuế nhập khẩu. Việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế; hồ sơ, thủ tục miễn thuế; báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn

   thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 104, Điều 105, Điều 106 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC .


   Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để bán cho doanh nghiệp khác đóng mới, nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên thì không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.


 2. Về thuế GTGT.


Tổng cục Hải quan đã chuyển vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) chủ trì xử lý.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng